INFORMACJE DLA PACJENTA:

KOMUNIKAT RODO

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne  ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych  jest NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z siedzibą w  Leżajsku, ul. Opalińskiego 24, 37-300 Leżajsk, zwanym dalej NZOZ Laboratorium

2.INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

NZOZ Laboratorium wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się:

 • drogą e-mail:  jagusztyn@onet.pl
 • pisemnie na adres: Inspektor Danych Osobowych, NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, ul. Opalińskiego 24, 37-300 Leżajsk

 

 1. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

Kategorie danych, które przetwarzamy wynikają z  obowiązujących nas przepisów prawa i wymagane są w celu wykonania badania diagnostycznego. Jeżeli korzystasz z naszych usług, rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych zależy od rodzaju badania diagnostycznego. Nie każde badanie wiąże się z obowiązkiem gromadzenia wszystkich danych wymienionych poniżej:

Imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, płeć, wiek, adres zamieszkania, imiona rodziców, cel badania, informacje o stanie zdrowia, rozpoznanie jednostki chorobowej, podawane leki, wyniki aktualnych i poprzednich badań diagnostycznych, istotna dokumentacja medyczna.

Możemy również otrzymać Twój numer telefonu i adres e-mail, dane te nie są nam niezbędne do wykonania badań, ale umożliwią nam kontakt z Tobą, gdy będzie to konieczne.

4.PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest:

 • 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ –  Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia
 • 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ – Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
 • 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem – Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. faktury za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw – Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.
 • 6 ust.1 lit. a RODO – Korzystanie z platformy informatycznej w celu dostępu do wyników wykonanych badań w oparciu o Twoje oświadczenie
 • Ustawa z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)
 • Ustawa z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245).

5.CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne  działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia  usług medycznych z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

6.PROFILOWANIE

NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne nie będzie stosowała wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7.DOSTĘP DO TWOICH DANYCH

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji  poza NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne dostęp do Twoich danych osobowych mają:

 • inne podmioty lecznicze, współpracujące z NZOZ Medycznym Laboratorium Diagnostycznym,
 • dostawcy usług w zakresie infrastruktury informatycznej, zaopatrujący NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w rozwiązania techniczne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją
 • podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
 • dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających NZOZ w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne)
 • osoby upoważnione przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta
 • podmioty, których uprawnienia wynikają z obowiązujących przepisów prawa
 • uprawnione organy Państwowe, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych osobowych

 

8.OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa dotyczących dokumentacji medycznej. Po upływie tego czasu dokumentacja w formie papierowej zostanie zniszczona, a dane w formie elektronicznej zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta.

 1. CZY PODANIE DANYCH JEST MOIM OBOWIĄZKIEM

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas szybkiej informacji o wartościach krytycznych swoich wyników.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane do państw trzecich wysyłamy wyłącznie na podstawie Twojej zgody.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Przysługują Ci następujące prawa wynikające z RODO:

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

Prawo do wycofania zgody,

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Prawo żądania usunięcia

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Jednak z uwagi na obowiązujące nas przepisy prawa nie wszystkie z żądań będziemy w stanie spełnić. W szczególności NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne jako podmiot leczniczy jest zobowiązane do przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z przepisów prawa (ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Każde żądanie zostanie przez nas rozpatrzone indywidualnie.

Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa